Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Hikaru Station (My R) – Kalimba Chords/Tabs

                                                                                                                                     

Not Angka Kalimba My R – Hikaru Station

Susunan Huruf : D B G E C A F D   C  E E G B D F A C E  
Susunan Angka : 2" 7' 5' 3' 1' 6 4 2    1   3 5 7  2' 4' 6' 1" 3"

5 5 1° 2° 3° 2° 1° 1° 7 1°
5° 2° 3° 2° 1° 1° 7 1°
5 5 1° 2° 3° 2° 1° 1° 7 1°
5° 2° 3° 2° 1° 1° 3° 1°
1° 3° 2°
3° 1° 7 1° 3° 1°° 7° 5° 5° 6° 5° 4° 3° 1° 1°
7 1° 3° 1°° 7° 5° 5° 6° 1°° 3°° 2°° 1°°
1° 7 1° 3° 1°° 7° 5° 5° 6° 4° 5° 3° 1° 1° 1° 7 1° 3° 1°° 7° 5°
1°° 2°° 3°° 1°° 5 5 1° 2° 3° 2° 1° 1° 7 1°
5° 2° 3° 2° 1° 1° 7 1°
5 1° 2° 3° 2° 1° 1° 7 1°
5° 2° 3° 2° 1° 1° 3° 1°
5 5 1° 2° 3° 2° 1° 1° 7 1°

5° 2° 3° 2° 1° 1° 1° 7 1°

5 1° 2° 3° 2° 1° 1° 7 1° 1°

5° 2° 3° 2° 1° 1° 7 1° 1°
1°° 7° 5° 3° 4° 5° 6° 5° 4° 3° 5° 5° 1° 2° 1° 2° 3° 4° 3° 1° 3° 2° 1° 2° 1° 3° 1 6 1° 1°° 7° 5°
3° 4° 5° 6° 5° 4° 3° 5° 5° 1° 2° 1° 2° 3° 4°
3° 1° 1° 2°° 2°° 7° 2 1°° 1°° 1
6 1° 1°° 1°° 5° 5° 5° 4° 3° 4° 6 3° 4 1° 1 1° 2° 1° 2° 1° 2° 3° 4° 3° 1° 2° 1° 7 1° 3° 1°° 7° 5° 5° 6° 5° 4° 3° 1° 1° 1° 7 1° 3° 1°°
7° 5° 1°° 2° 3°°
(13 1°°)