Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

I Don’t Wanna Miss A Thing (Aerosmith) – Kalimba Chords/Tabs

                                                                                        

Not Angka Kalimba I Don’t Wanna Miss A Thing – Aerosmith

Susunan Huruf : D B G E C A F D   C  E E G B D F A C E  
Susunan Angka : 2" 7' 5' 3' 1' 6 4 2    1   3 5 7  2' 4' 6' 1" 3"

Numbered Notation:
(61) (72) (2°2) (2°2) 1° 7 7 1 2° (61) (72) (2°2) 1° 7 6 5
5 5 (31) 5 6 1 3 5 3 5 3° 3 5 1° 2° 2 5 7 1° 1

1 3 6 3 1° 1 6 3 1° 1
1° 1 (61) 5 5 1 3 5 5 1 6 1 1° 1 (61) 5 5 1 3 5 5 1 6 2
5 5 (31) 5 6 1 3 5 3 5 3° 3 5 1° 2° 2 5 7 1° 1
1 3 6 3 1° 1 6 3 1° 1
1° 1 (61) 5 5 1 3 5 5 1 6 2 4 6 2
6 7 1° 2° (2°2) 5 3° 3 1° 1° 1° 2° 3° (3°3) 2° (2°2)
5 7 2° 2 5 7 2° (135)
(3°3) (3°5) (3°3) (3°5) 2° 2° 2 5 7 2° 2 4 6
(2°2) (2°4) (2°6) (2°2) (5°5) 4° 3° 3
2° 1° (2°2) 6 1° 1 5 5 (3°3) 2° 1° 1° 6 2° (1°1) 3 5
(3°3) (3°5) (3°3) (3°5) (3°3) 2° 2° 2 5 7 2° 2 4 6
(2°2) (2°4) (2°6) (2°2) (5°5) 4° 3° 3
2° 1° (2°2) 6 1° 1 5 5 (3°3) 2° 1° 1° 6 2° (1°1) 5 3

Lettered Notation:
(AC) (BD) (D°D) (D°D) C° B B C D° (AC) (BD) (D°D) C° B A G
G G (EC) G A C E G E G E° E G C° D° D G B C° C
C E A E C° C A E C° C
C° C (AC) G G C E G G C A C C° C (AC) G G C E G G C A D
G G (EC) G A C E G E G E° E G C° D° D G B C° C
C E A E C° C A E C° C
C° C (AC) G G C E G G C A D F A D
A B C° D° (D°D) G E° E C° C° C° D° E° (E°E) D° (D°D)
G B D° D G B D° (CEG)
(E°E) (E°G) (E°E) (E°G) D° D° D G B D° D F A
(D°D) (D°F) (D°A) (D°D) (G°G) F° E° E
D° C° (D°D) A C° C G G (E°E) D° C° C° A D° (C°C) E G
(E°E) (E°G) (E°E) (E°G) (E°E) D° D° D G B D° D F A
(D°D) (D°F) (D°A) (D°D) (G°G) F° E° E
D° C° (D°D) A C° C G G (E°E) D° C° C° A D° (C°C) G E