Chord Kunci Gitar Ardia Diwang Probowati - Sumamburat Bang Bang Wetan

https://www.afyinfo.com/

Chord Kunci Gitar dan Lirik Lagu Ardia Diwang Probowati - Sumamburat Bang Bang Wetan Intro : Am  F  Dm  
          A  F  G  C  

Am
sumamburat bang-bang wétan
A                 F
kålåwanci kang pinêsthi
Dm               E     A
sêdåyå pêparingé gusti
Am  
solah tingkah munå muni
F
tindak tanduk kang nyawiji
F                   G                  Am
linambaran agåmå ageming aji

Musii : A B 

Am  
ånå urip ånå mati
F
padhang pêtêng kang wis mêsthi
Dm             Em                    Am
bungah susah iku pêparingé gusti
Am
ngupåyå lan pamarsudi
F
kanthi tulusing ati
G                                          Am
pådhå nggayuh wahyuning ilahi

Musik : Bb F C Am  
            Bb F Am Bb C  

A
sun ngidung têngah wêngi
Em
konjuk ngarsaning gusti
A                          F
kang nyiptå jagad iki
 Bb                    Am
kang ngrêkså jiwå iki

Am
sun ngidung wayah wêngi
Am
nyuwun agunging pangaksami
Am                  F
lêpat lan doså niki
Bb                   A
panjênêngan ampuni
A
kang bêcik tinuladå
A                Am
kang ålå singkirånå
Am                       F
ngunduh wohing pakarti
Bb             Am
tan biså diwiradati

Am
bêbudèn kang utåmå
Am  
sêntoså jiwå rågå
Am                 F
wêlas asihé padukå
Bb                    A
tinebih såkå rubédå

Am  
ånå urip ånå mati
F
padhang pêtêng kang wis mêsthi
Dm             Em                    Am
bungah susah iku pêparingé gusti
Am
ngupåyå lan pamarsudi
F
kanthi tulusing ati
G                                          Am
pådhå nggayuh wahyuning ilahi

Musik : Bb F  C  Am  
            Bb F  Am  Bb C  

A
sun ngidung têngah wêngi
Em
konjuk ngarsaning gusti
A                          F
kang nyiptå jagad iki
 Bb                    Am
kang ngrêkså jiwå iki

Am
sun ngidung wayah wêngi
Am
nyuwun agunging pangaksami
Am                  F
lêpat lan doså niki
Bb                   A
panjênêngan ampuni
A
kang bêcik tinuladå
A                Am
kang ålå singkirånå
Am                       F
ngunduh wohing pakarti
Bb             Am
tan biså diwiradati

Am
bêbudèn kang utåmå
Am  
sêntoså jiwå rågå
Am                 F
wêlas asihé padukå
Bb                    A
tinebih såkå rubédå

Outro : Am  F  Dm  A  F  G  C  

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel